ű Kazincbarcika, Szociális Szolgáltató Központ

Intézményeink

Időskorúak Gondozóháza


Cím:
3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 2.
Telefon/fax:
48-512-472; e-mail: gondozohaz@kszszk.hu
Vezető neve:
Intézményegység-vezető: Bombicz Beáta
Ügyfélfogadási rend:
munkanapokon 7.00 15.00 óráig
Szolgáltatásaink leírása:
A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 66. §. értelmében az életkoruk, egészségi állapotuk szociális helyzetük miatt rászorult személyekről állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított szociális intézményi formában kell gondoskodni. Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásáról ápolást-gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni.

Az ellátás további célja, hogy az ellátottakat a szükséges mértékben – állapotuk és képességük szintjén – segítsük a mindennapi tevékenységük végzésében.

Ennek keretében biztosítani kell:
- életkoruknak, egészségügyi állapotuknak megfelelő elhelyezést,

- napi háromszori étkezést,

- ruházattal, textíliával való ellátást,

- mentális gondozást.

Az ellátottakkal az ellátás biztosításáról egy évre szóló megállapodást kötünk, mely egy évvel igény szerint meghosszabbítható, az idős egészségi állapota és szociális helyzete alapján orvosi javaslatra.
Szolgáltatás igénybevételének módja:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve a törvényes képviselő terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjeszti elő.

Az Időskorúak Gondozóházába történő kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. (XI: 24.) SZ.CS.M. rendelet I. sz. melléklete szerinti orvosi igazolást, valamint be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell benyújtani az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot, valamint nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

Az intézmény az ellátásra vonatkozó igényt nyilvántartásba veszi.

Ha az ellátásra vonatkozó igény a beutaló határozat megküldését követően férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető erről a nyilvántartásba vétel közlésével - írásban értesíti a jogosultat.

Az intézményvezető szükség esetén segítséget nyújt az intézménybe történő beköltözés megszervezésében, gondoskodik az elhelyezésről.

Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt a mindenkori jogi szabályozásnak megfelelően.
Illetékességi terület:
Kazincbarcika Város közigazgatási területe
Intézményhez tartozó dokumentumok:
- Tájékoztató
- Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
   
   

   

Központi Irányítás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
e-mail: kozponti.iranyitas@kszszk.hu

Étkeztetés

3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
48/512-466, e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Pásztor Józsefné

Házi Segítségnyújtás

tnaket
48/512-468, e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Pásztor Józsefné

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
48/413-545; 48/512-146; e-mail: jelzorendszer@kszszk.hu
Koordinátor: Nyitrai Zsuzsa

I. Számú Idősek Klubja

3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 3.
48-512-464, e-mail: idosklub@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Hajdu Hajnalka

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása (Kincsem Napközi)

3700 Kazincbarcika, Építők útja 33-35.
48/800-750, e-mail: kincsem.napkozi@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Vargáné Ipacs Ildikó

Éjjeli Menedékhely - Nappali Melegedő

3700 Kazincbarcika Mátyás király út 54.
48/311-256, e-mail: hajlektalanellatas@kszszk.hu
Balajti Auguszta Intézményegység–vezető

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
48/512-925; 20/219-9970/fax nincs, e-mail: css.szolgalat@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Szatmári Zsuzsanna

Család- és Gyermekjóléti Központ

3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
48/310-668, e-mail: css.kozpont@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Komárominé Nagy Mária

Mosolysziget Bölcsőde

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 15 sz.
48-311-187, e-mail: 1.bolcsode@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Ronyeczné Dobronyi Márta

Varázskert Bölcsőde

3700 Kazincbarcika, Csokonai út 3.
48-512-467, e-mail: 2.bolcsode@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Ronyeczné Dobronyi Márta

I. számú Idősek Otthona

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 8.
48-512-001; e-mail: 1.otthon@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Lőkös Éva

II. számú Idősek Otthona

3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 4.
48-413-457, e-mail: 2.otthon@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Koleszár Mariann

Létesítményüzemeltető Csoport

3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 56/A.
06-20/416-7068, e-mail: letesitmenyuzemeltetes@kszszk.hu